ตอบคำถาม-สิ่งที่ควรปล่อยวาง

<p align="left"><strong>บทย่อ:</strong></p>
ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ เพราะมีลักษณะทนได้ยาก เป็นของปรุงแต่ง และปรุงแต่งสิ่งอื่น มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สภาวะที่เป็นทุกข์ เป็นสัจจะความจริง เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ ไม่ใช่ปล่อยวางความทุกข์ แต่สิ่งที่เราต้องปล่อย คือ วางความยึดถือในขันธ์ ๕ ไม่ให้เข้ามากลุ้มรุมตั้งอยู่ในจิต

เราจะวางความยึดถือได้ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด รักษาศีล เจริญสมาธิ เพื่อให้จิตมีกำลัง มีสติ เพิ่มพูนปัญญาจะสามารถใช้ตัดกิเลส ตัณหาได้

ออกอากาศวันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

<p align="left"><strong>ตอบคำถามจาก: </strong>ทพญ.พิมล เมธนาวิน/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
1. เมื่อมีสิ่งมากระทบที่ทำให้ทุกข์ จะมีสัญญา สังขารและเวทนาเข้ามาคลุกเคล้าในจิต พยายามที่จะรับรู้ทุกข์แต่ปล่อยวางไม่เป็น จะมีวิธีอย่างไร
2. อยากทราบความหมายและวิธีการละสักกายะ สีลพตปรามาส และวิจิกิจฉา
3. เนื่องจากไม่มีจริตชอบเข้าวัดหรือนั่งสมาธิ แต่ชอบฟังธรรมและพิจารณาตนเอง แต่ยังพบปัญหาของการที่มีผัสสะ ซึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อยังมีอายตนะก็ย่อมมีผัสสะ และที่แน่นอนคือเกิดเวทนา ปัญหาคือควรจัดการกับเวทนาอย่างไร ควรระงับหรือห้ามเวทนา..ซึ่งคิดว่าเป็นอนัตตา จะบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้, ควรรู้เฉยๆ เมื่อเกิดแล้วปล่อยให้ดับเอง ไม่ต้องทำอะไร หรือควรเบี่ยงเบนการรับรู้ เอาสติไปรับรู้ลมหายใจ ซึ่งในปัจจุบันเหตุที่ทำให้ทุกข์มาจากการปรุงแต่งและเวทนาเป็นปัจจัยที่เห็นชัด</p>