วัยของเราแก่หง่อมแล้ว

"สัตว์ทั้งปวง...ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า...วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว เราจะละพวกเธอไป สรณะของตัวเราเองได้ทำไว้แล้ว พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลเป็นอย่างดี มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด ในธรรมะวินัยนี้ เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว จะละชาติสังขาร ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด"...พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน</p>
ออกอากาศวันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557