วิชชาแปด

วิชชาแปดคือความรู้ตามความเป็นจริงว่าด้วยปัญญา ด้วยการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ
1) วิปัสสนาญาณ: การรู้เห็นตามที่เป็นจริงว่า กายของเรานี้มันไม่ใช่ตัวตนซึ่งก็เป็นอนัตตา เพราะว่ามันมีสิ่งมาประกอบมาเป็นเหตุ
2) บุพเพนิวาสานุสติญาณ: สามารถระลึกถึงชาติได้, จุจูปปาตญาณ: สามารถรู้อนาคต
3) มโนมยิทธิ: ฤทธิ์ทางใจสามารถเนรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ได้
4) อิทธิวิธี: แสดงฤทธิ์ต่างได้
5) ทิพยโสตยะ: หูทิพย์สามารถได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้
6) ทิพยจักษุ: มีตาทิพย์มองเห็นเป็นภาพต่างๆได้
7) เจโตปริยญาณ: สามารถกำหนดรู้ใจสัตว์อื่นได้ รู้ได้ว่าเค้าคิดอย่างไร จิตมีราคะ โทสะ โมหะ หรือไม่มี มีจิตตั้งมั่นหรือไม่ เป็นสมาธิหรือรวมลงเป็นอันเดียวรึยัง
8) อาวักสยญาณ: ความรู้ในเรื่องของอริยสัจสี่ รู้ตรงนี้ได้แล้วก็จะรู้แน่ว่า อาสวะจะสิ้นไป ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องวิชชาในข้อสุดท้ายนี้

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

</div>