สากัจฉาธรรม-สู้ตัณหาด้วยเครื่องมือที่บริสุทธิ์บริบรูณ์สิ้นเชิงคือ อริยมรรคมีองค์แปด

พระพุทธเจ้าได้ให้เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือ อริยมรรคมีองค์แปด ไว้ ขึ้นอยู่ที่คนเอาไปทำจะทำได้หรือไม่ การที่เรารู้ตัวว่าผิดแล้ว มันดีมาก เอาตรงที่ผิดนั้นเป็นครู โดยใช้ความคมคือ ปัญญา ใช้กำลังคือ สมาธิ การโยนิโสมนิการโดยแยบคาย ล้มตรงไหน ลุกตรงนั้น ถูกกิเลสฟาดตรงไหน เราฟาดมันกลับตรงนั้น ถูกมันรัดรึงตรงไหน เราคลี่มันออกตรงนั้น ตัณหาอยู่ที่ไหน ละมันตรงนั้น โดยการทำจริงแน่วแน่จริง ทำให้ชำนาญ พิจารณาให้เห็นด้วยสติ
<blockquote>
<p style="text-align: center;">"<strong>สิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดี ตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดตรงนั้น... ตัณหาจะละได้ก็ละตรงนั้น"</strong></p>
</blockquote>
ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557
<p align="left"><strong>ตอบคำถามจาก: </strong>คุณก้อง/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำจิตใจให้เข้มแข็ง มีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างเข้มแข็ง สามารถเอาชนะผัสสะ หรือ ความคิดที่ไม่พอใจ หรือ ความคิดที่ไม่ดี ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด</p>
<strong>ตอบคำถามจาก: </strong>คุณไตรรงค์/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
ช่วงนี้เวลาทำสมาธิไม่ค่อยเหมือนก่อน จากที่เคยโล่งโปร่ง ก็ไม่โล่งไปโปร่ง มันทึบๆ มึนๆ แล้วลองโยกตัวหรือหันศรีษะดู เหมือนมีบางอย่างมาดึงเอาไว้ เป็นเพราะอะไร จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ก่อนหน้า
ถัดไป