เหตุเกิด ณ กรรณกัตถลมิคทายวัน

อธิบาย"<strong>กรรณกัตถลสูตร</strong>"ณ ป่าเนื้อกรรณกัตถละแคว้นโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเรื่องความเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวง(สัพพัญญุตา)ของพระองค์ ทรงแก้ว่าความเป็นผู้รู้ไม่รู้ได้ในคราวเดียว แต่ค่อยๆ รู้ไปทีละเรื่อง ถามเรื่องวรรณะ ทรงอธิบายว่าไม่ว่าวรรณะใดถ้ามีองค์ประกอบของผู้ปรารภความเพียร 5 อย่าง คือ มีศรัทธา อาพาธน้อย ไม่มีมายา มีความจริงจัง มีปัญญา มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ ไม่ว่าชาติกำเนิดจะเป็นอย่างไง ก็เสมอกันได้ที่นิพพาน ถามเรื่องเทวดามีจริงไหมมาสู่โลกนี้ได้หรือไม่

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557