สากัจฉาธรรม-ศีลโดยแยบคาย

  • การถือศีลแปดในข้อการไม่รับประทานอาหารล่วงกาล คือการกินมื้อเดียว หลังจากนั้นฉันปานะหรือฉันสิ่งที่จัดเป็นยารักษาโรคได้ แต่ที่สำคัญดูที่เวทนา พิจารณาว่าเพื่อดับเวทนาเก่าเท่านั้น แล้วป้องกันไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ ถ้าจำเป็นต้องกินอะไรเพื่อกินยาบรรเทาโรค ให้เลี่ยงเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร เช่นส่วนประกอบของต้นไม้ เพราะอย่างน้อยศีลตรงนี้เราก็รักษาได้ละเอียดกว่า ทำในใจโดยแยบคายได้มากกว่า
  • ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะช่วยให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติมีสี่ข้อ และรวมถึงการประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นด้วย

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก:คุณบรรหาร จ.นครศรีธรรมราช /คำถามทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ
ขอช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอุโบสถ ๘ ประการ หรือ ศีล๘ เนื่องจากต้องการถือศีล๘ แต่ตนเองเป็นผู้ป่วยต้องทานอาหารในมื้อเย็นจะได้รึไม่ และช่วยขยายความในเรื่องของการกลืนล่วงลำคอ
ตอบคำถามจาก:คุณพุดตาน/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
การที่เราดำรงตนอยู่ในศีลห้าแล้ว แต่ทำไมการเจริญสมาธิภาวนาถึงไม่ก้าวหน้า ยังมีความลำบากมีนิวรณ์มารบกวนตลอดเหมือนดังเข็นครกขึ้นภูเขา