ตอบคำถาม-โสตาปัตติยังคะ ๔

คนที่จะปลอดภัยจากอบายภูมิมี ๓ ประเภท คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี ในระดับผล

โสตาปัตติยังคะ ๔-คุณธรรมของพระโสดาบัน(ผู้ที่ตกกระแสพระนิพพาน) คือ มีศีล๕, มีศรัทธาในพุทธ ธรรม สงฆ์/ ทางสู่พระนิพพานคือ มรรค ๘

ละสังโยชน์(เครื่องร้อยรัด)๓ ได้ คือ ๑.สักกายะทิฏฐิ-ความเห็นว่าเป็นตัวตนของตน ๒.ศีลพตปรามาส-การประพฤติปฏิบัติไม่จริงจัง ทำไม่ได้หวังผลที่ถูกต้อง ๓.วิจิกิจฉา-ความลังเลสัย

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลที่มีความเห็น มีจิตน้อมไปว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง อย่าพึ่งตาย ถ้ายังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล”

ออกอากาศวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557<!--more-->
<p align="left"><strong>ตอบคำถามจาก: </strong>คุณปฐวี จ.นครราชสีมา /คำถามทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ</p>
"ตาบอด" เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมรึไม่
<strong>ตอบคำถามจาก: </strong>คุณคนไกลวัด จ.นครศรีธรรมราช /คำถามทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ
เข้าวัดเฉพาะก็ไปตอนงานศพ แต่ว่าไม่เคย ไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเลย ก็มีเพื่อนที่เอาซีดี บรรยายธรรมะอะไรต่างๆมาให้บ้าง อ่านหนังสือธรรมะบ้าง ฝึกสติในการที่จะอยู่กับชีวิตประจำวันบ้าง แต่ว่าไม่ได้เข้มข้นมากนัก ก็มีอยู่มาวันหนึ่ง กำลังยืนดูช่างทาเครื่องเรือนอยู่บนดาดฟ้า ก็รู้สึกร่างกายแข็งขึ้นมาจากเท้าจนถึงคอหอย เหมือนกับขยับไม่ได้ จึงมีความวิตกว่า ตัวเองจะตาย หรือว่าจะอะไรในลักษณะนั้น มีความคิดว่า ยมพบาลจะมาเอาตัวไป เลยถามว่าการที่เอาสติมารู้อยู่กับการที่ร่างกายของตัวเองนั้นแข็งขึ้น แข็งขึ้นอย่างเดียว ตอนนั้นก็มีสติอยู่ คือระลึกได้อยู่ จำได้อยู่ว่า ไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลย ก็เรียกว่า อยู่กับปัจจุบันหรือไม่ และถ้าเป็นอะไรไปในตอนนั้น คือ ตายไปเนี่ย จะปลอดภัยจากอบายภูมิหรือเปล่า