เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย

การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ผู้ที่ทำในใจเป็นอย่างดี ถึงลมหายใจ นี่แหละ เป็นผู้ที่ชื่อว่า "<strong>เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย</strong>" คือ รู้การปรุงแต่งของจิตแล้ว มีสติแล้ว ไม่ได้ไหลไปตามกระแสการปรุงแต่งของจิต เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนา เรามีสติได้ตลอดเวลา มีสติได้แม้ในเวทนาที่เป็นสุข ก็ไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลิน มีสติได้แม้ในเวทนาที่เป็นทุกข์ ให้เห็นด้วยปัญญา ในความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นว่า มีเหตุมีปัจจัย ก็จะมีปัญญาเกิดขึ้น จะวางความอยากที่เป็นสุข ไม่เอาทุกข์ พอวางแล้ว ก็ว่าง ก็เบา

ออกอากาศวันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557
<p align="left"><strong>ตอบคำถามจาก</strong> : หนุ่ย (ทัศนัย) จากสหรัฐอเมริกา/คำถามจากทาง Website
คำถามโดยย่อ :
จากรายการวันที่ ๒๘ กันยายนปีที่แล้ว ตอนดูแลแม่ที่ขี้ลืม ทำให้หวนนึกไปถึงพระสารีบุตร สาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าที่มีปัญญาเลิศว่า ทำไมท่านไม่ดูแลทำหน้าที่ของลูก โดยการสร้าง ศรัทธา ศีล จาคะ บริจาค และปัญญาให้คุณแม่ อย่างนี้จะเป็นการกระทำหน้าที่ที่ครบต่อทิศเบื้องหน้าทั้ง ๕ ประการหรือ</p>
<strong>ตอบคำถามจาก</strong> : คุณธนาธร ไหลนำเจริญ/คำถามจากทาง Website
คำถามโดยย่อ :
จากคอร์สปฎิบัติ พย 57 เห็นเวทนาในเวทนา เป็นอย่างไร