ตอบคำถาม-บุคคลอาชาไนย

บุคคลอาชาไนยนั้น จะต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงมาติกาแม่บท เพื่อความดับ รู้พร้อม รู้ยิ่ง และนิพพาน เพื่อสืบทอดและรักษาคำสอนของพุทธะ

บุคคลอาชาไนย จะไม่ยอมนอนจมกองมูตร กองคูถของตัวเอง เหมือนม้าอาชาไนยที่เห็นสัตว์อื่น เขาจะรับภาระหรือไม่รับภาระก็ตาม ฉันจะรับภาระ ฉันจะกลืนเข้าไป ฉันจะทำมันให้ดี

วาจาที่ไม่ดี ความคิดที่ไม่ดี อย่าให้มี สละออก บุคคลอาชาไนยเขาเป็นอย่างนี้ ค่อยๆ ทำไป

“ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้น, สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้น จงปลงศรัทธาลงไปเถิด”

ออกอากาศวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก : คุณพุดตาน/คำถามจากทาง Website
คำถามโดยย่อ :
การที่เราพูดความไม่ดีของคนอื่นให้เพื่อนฟัง ซึ่งมันเป็นความจริง เราไม่ได้พูดโกหกถือว่าผิดศิลห้า ในข้อที่สี่หรือไม่

ตอบคำถามจาก : น้าแจ้ด/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ :
ถ้าจะเริ่มต้นศึกษาธรรมควรศึกษาที่ไหน ถ้าต้องการหนังสือแปลความหมายของเนื้อเรื่องจะไปหาได้ที่ใด

ตอบคำถามจาก : คุณสมหมาย แคล้วปลอดทุกข์ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ/คำถามทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ :
ขอถามเกี่ยวกับ วิธีการค้นคว้าพระไตรปิฎก?