วัตรสิบสี่

บทย่อ:

ข้อวัตร ๑๔ คือ ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยละเอียด ๑๔ อย่างที่ภิกษุพึงกระทำ  ซึ่งในหลายๆ ข้อนี้ ฆราวาสกก็สามารถนำไปทำได้ จะดีมาก เช่น ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จรมาว่า เมื่อเดินทางมาถึงวัดต้องปฏิบัติเช่นไร ถ้าเป็นเจ้าถิ่น ต้องปฏิบัติเช่นไร เมื่อจะเดินทางกลับ ควรจะปฏิบัติอย่างไร การอยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติอย่างไร  หน้าที่ซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์กับอาจารย์ต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ วัตร ๑๔ Khandhaka-Vatta14

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557