สากัจฉาธรรม-เมื่อใคร่ครวญดี สัมมาทิฏฐิเกิด จะลดสักกายทิฏฐิ เห็นอนัตตา

สักกายทิฏฐิเป็นความเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งอื่น เหมือนอัตตา ตรงข้ามกับอนัตตา อนัตตาคือความเห็นที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้น เป็นไปตามเหตุผล ถ้ามีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง มันก็จะเปลี่ยนแปลงได้

คนที่เห็นอนัตตาคือคนที่ไม่ประมาทมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิจะเกิดได้ ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการ คือการใคร่ครวญอริยสัจสี่ จะเกิดได้ก็ต้องมีการฟังธรรม มีสมาธิ มีเพื่อนดี หรือเมื่อเจอปัญหาแล้วมีสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดศรัทธา พิจารณาใคร่ครวญตรงนี้ เราจะเห็นอนัตตาได้

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก:คุณมาลี/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
1) สวดมนต์โดยไม่ได้แปลความหมายจะได้อานิสงฆ์มากน้อยเพียงใด
2) บทสวดมนต์ควรสวดบทไหนบ้างทั้งเช้าและเย็น เพิ่มบทสวดพาหุงมหากาและพระคาถาชินบัญชรไปด้วย เห็นสมควรว่าเป็นอย่างไร
3) นั่งสมาธิพร้อมฟังธรรมมะไปด้วย หลังจากนั้นก็แผ่เมตตาเลยถูกต้องไหม
4) สักกายทิฐฏฐิ กับ อัตตา เป็นอย่างเดียวกันหรือไม่