หกคำถามหาความบริสุทธิ์

อธิบาย “ฉวิโสธนสูตร” คำถาม ๖ อย่างในเรื่องธรรมะ ว่าบุคคลนี้เห็นธรรมะ ๖ อย่าง อย่างไร ? จึงสามารถรู้ได้ว่าบรรลุอรหันต์การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว

ห้าคำถามแรกนำไปสู่คำถามสุดท้ายคือการถอนอนุสัย คำตอบที่เป็นลำดับขั้นของบุคคลที่ละอาสวะจัดการกับกิเลสได้

เริ่มจาก ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าออกบวชและปฏิบัติด้วยการรักษาศีลเป็นอย่างดี สันโดษด้วยบริขาร สำรวมอินทรีย์ มีสติสัมปชัญญะ รู้ประมาณในการบริโภค มีธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ทำสมาธิ ละนิวรณ์ ทำให้อาสวะสิ้นไป

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557