ธุดงค์สิบสาม

ธุดงควัตร-ข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยาก เป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสอย่างยิ่ง 13 ข้อ
ที่อยู่อาศัย
1)การอยู่ป่า 2)อยู่โคนไม้ 3)อยู่ป่าช้า 4)อยู่กลางแจ้ง
อาหาร
5)บิณฑบาตรเป็นวัตร 6)การบิณฑบาตรตามลำดับ 7)รับอาหารในที่นั่งแห่งเดียว 8)รับอาหารที่อยู่ในภาชนะเดียว 9)ไม่รับอาหารที่นำมาถวายทีหลัง
เครื่องนุ่งห่ม
10)ถือผ้าบังสุกุล 11)การใช้ผ้า 3 ผืน (สบง จีวร สังฆาฏิ)
ความเป็นอยู่
12)อยู่ในเสนาสนะที่จัดให้ 13)ถือในอิริยาบทสาม (ยืน เดิน นั่ง)

จึงเพียรปฏิบัติ ให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย สันโดษ เพื่อการขูดเกลากิเลส

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557