สากัจฉาธรรม-การแบ่งจ่ายทรัพย์

ต้องเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรม ให้มีวิธีแบ่งจ่ายทรัพย์ออกป็น 4 ส่วน
1.แบ่งเพื่อการทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องในทิศทั้ง6 ให้อิ่มหนำและถูกต้อง
2.ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อป้องกันทรัพย์ที่เหลือ รู้จักป้องกันและลงทุน
3.ให้เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ ให้เปล่าไม่หวังคืน ให้ได้เท่าไหร่ ก็ได้เท่าที่แบ่งไว้แล้วเผื่อเก็บไว้วันฝนตก
4.ให้โดยหวังบุญ ต้องเป็นเนื้อนาบุญ

ถ้าเราแบ่งจ่ายอย่างนี้ บุญเราก็ได้ หน้าที่เราก็ไม่เสีย เราก็ยังช่วยคนอื่น เหมือนสี่ทางน้ำเข้า สี่ทางน้ำออกและฝนตก”

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก: ประเด็นในรายการ
คำถามโดยย่อ
ประเด็นว่าด้วยเรื่อง "การจัดทำงบประมาณ"