สากัจฉาธรรม-อยู่กับคนพาลอย่างไรให้มีสุข

...การที่คนพาลพยายามที่จะเอาชนะด้วยลักษณะที่คนพาลเขาทำเนี่ย นั่นไม่ใช่การชนะที่ถูกต้อง แต่บุคคลที่มีธรรมะคุ้มครอง ไม่มีใครที่จะข่มเหง หรือทำอันตรายบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลย เพราะงั้นถ้าเรามีธรรมะคือความอดทน คือความสงบเสงี่ยมคุ้มครองจิตใจของเราอยู่ เขาจะมาทำอันตรายเราไม่ได้ คือมันจะไม่เป็นไปตามธรรม...
"บุคคลจะงดงามในธรรมะวินัยนี้ได้ ก็ต้องงดงามด้วยความอดทน งดงามด้วยความสงบเสงี่ยม คือขันติและโสรัจจะ"
...เพราะฉะนั้นถ้าเรามีบาปอกุศลธรรมความขัดเคืองความโกรธไม่พอใจอยู่ในใจ ต้องละออกทันที ละออกด้วยการเจริญเมตตาก็ได้ ละออกด้วยการเห็นโทษของมัน เห็นความไม่เที่ยงของมันได้ ส่วนเรื่องของความอดทนเราต้องฝึกให้มี ให้เป็น ทำให้ได้ รวมถึงเรื่องการเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำด้วย รวมถึงการที่เราจะต้องดูว่า ตัวเองเป็นใคร ตัวเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้ว เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคนประเสริฐแล้ว อะไรที่มันไม่ประเสริฐ ก็อย่าไปทำมัน ลองพิจารณาเรื่องของพุทธประวัติก็ได้ เห็นสัมมาสัมโพธิญานเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งที่ดี งั้นจึงต้องทำสิ่งดีๆ เพื่อที่จะได้สิ่งดีๆ ตรงนั้น ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นอริยบุคคล เราจะเป็นโสดาบัน เราจะเป็นบุคคลที่มันประเสริฐ เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นลูกศิษย์ชั้นดี ชั้นเลิศของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องควรที่จะทำสิ่งที่ดีที่งาม สิ่งที่ไม่ดีไม่งาม เราก็ไม่เอา มันไม่ดี เราก็ละทิ้งไปเสีย...

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก: คุณรุ่งนภา/คำถามทาง Website

คำถามโดยย่อ
กรณีเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่น่าพอใจ เช่น คนพาล คนที่ไม่รู้ว่าสิ่งไหนดี หรือชั่ว ถูกหรือผิด ต้องใช้ธรรมะข้อใดเพื่อความข่มใจ หรือเคยมีตัวอย่างที่พระโพธิสัตว์ต้องอดทนในกรณีที่ต้องได้พบเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ หรือต้องอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่น่าพอใจหรือไม่ ขอช่วยอธิบายความเพื่อจักได้ใช้ข้อธรรมหรือตัวอย่างเหล่านั้นมาเป็นหลักในวางจิตให้ถูกต้อง