คำพุทธ-ถึงมีก็เหมือนไม่มี

สองพระสูตรที่พระพุทธเจ้า ตรัสไว้กับพระเจ้าปเสนทิโกศล ถึงเศรษฐีขี้เหนี่ยวไร้ทายาทในกรุงสาวัตตถี เปรียบเหมือนมีบ่อน้ำใสคุณภาพดีแต่ไม่ใช้สอย กรรมที่ทำให้เป็นเศรษฐี กรรมที่ทำให้ไร้ทายาท กรรมที่ทำให้มีใจตระหนี่ถี่เหนียวไม่ใช้ทรัพย์ของตน ให้ธรรมะ เรื่องกรรม ให้ทำความดี ทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของคนรัก เราต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ มีเพียงกรรมเท่านั้นที่จะเป็นสมบัติติดตามเราไปในโลกหน้า
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557