สากัจฉาธรรม: เข้าใจเพื่อปล่อย

มีข้อสงสัยใน คำว่า "ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม" มีความเข้าใจว่า การที่เราจะไปฝึกถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานได้นั้น เราต้องเริ่มจากการเรียนรู้ปริยัติก่อน แล้วไปสมถะวิปัสสนา แล้วถึงจะไปขั้นวิปัสสนากรรมฐาน เพราะเห็นการปฏิบัติของสำนักปฏิบัติธรรมพาฆราวาสปฏิบัติวิปัสสนาจะโดยศรัทธาในพระศาสนา หรือศรัทธาพระอาจารย์ที่สอน หรือไปเพระาถูกบังคับตามหน่วยงานต่างๆ ไปปฏิบัติเป็นคอร์ส 7-15 วัน แต่คนที่ไปปฏิบัตินั้นไม่ได้มีพื้นฐานทางปริยัติเลย  การทำแบบนี้จึงคิดว่า ไปทรมานตัวเอง ให้ไปกำหนดเวทนา โดยไม่มีความเข้าใจเลยว่า  เวทนาในทางพระพุทธศาสนาคืออะไร
คุณกรรณิการ์ จีระวุฒิ จ.เชียงใหม่ / คำถามทางจดหมาย
รายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556
โดย พระไพบูลย์ อภิปุณฺโณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05:00 - 05:30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ (The Government Public Relations Department) FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz