คำพุทธ : เรื่องก่อนการปรินิพพาน

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/8/2556 และ 27/8/2558
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี พึงเสพให้ทั่วถึง พึงเจริญทำให้มาก โดยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายูธรรมเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง นั้นคือ สติปัฏฐานทั้ ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชงค์ ๗ และอริยมรรคมีองค์ ๘ ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ....