ข่มจิตด้วยจิต (1 ในวิธีละอกุศล 5 ขั้นตอน)

รายการธรรมะรับอรุณ

โดย พระไพบูลย์ อภิปุณฺโณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05:00 - 05:30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ (The Government Public Relations Department) FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz

(ข่มจิตด้วยจิต (1 ในวิธีละอกุศล 5 ขั้นตอน))

ออกอากาศวันที่ 3 July 2013