ฉันทะความพอใจ

อธิบายถึงฉันทะ(ความพอใจ) ชนิดที่เป็นกุศล (อิทธิบาท) /อกุศล (ฉันทะราคะ กามฉันทะ) ความแตกต่างกันทั้งเหตุและผล.