สุภสูตร อริยขันธ์ 3

"สุภสูตร" ว่าด้วยเรื่องอริยขันธ์ 3 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ปรารภสุภมาณพโตเทยยบุตรได้ให้คนไปนิมนต์พร

อสุภะ 10

ในตอนนี้ ได้ยกวิธีการพิจารณาอสุภะ ด้วยอาการ 11 อย่างขึ้นมาอธิบาย โดยพิจารณาเจาะจงลงมาที่หัวข้อ "ซากศพในสภาพต่าง ๆ"  นั่นคือ

คุณแห่งพุทโธ นำสู่สมาธิ

นำคุณ 5 อย่างมาอัดลงรวมลงใน “พุทโธ” ให้ตั้งสติไว้ ตั้งไว้ในใจท่ามกลางอก ไม่ให้จิตไหลไปตามกระแสของโลก แต่ให้มาตามทางมรรค

‘บุพการีและกตัญญู กตเวที’ หาได้ยากในโลก

ทำความดี เพื่อความดีนะ ทำความดีไม่ใช่จะหวังว่า ชีวิตชั้นจะต้องร่ำรวย มั่นคง ปูด้วยพรมแดง ชั้นไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้ว กตัญญูต่อพ่อแม่แล้ว มันต้อง